Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van NIBRO Installatiebedrijf

Artikel 1 Toepasselijkheid en Definities

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en alle overeenkomsten. In het bijzonder zijn zij van toepassing op al onze inkopen en op al onze verkopen en leveringen van zaken. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op al onze diensten met inbegrip van verstrekte adviezen en informaties.

1.2 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: De wederpartij; de natuurlijke persoon of rechtspersoon die overeenkomstig lid 1 van ons aanbiedingen ontvangt of met ons overeenkomsten sluit.

1.3 In geval een of meerdere bepalingen uit deze voorwaarden ongeldig mochten blijken te zijn c.q. worden vernietigd, laat dit de rechtskracht van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 2 Offertes

2.1 De aanbiedingen van NIBRO installatiebedrijf, zijn exclusief BTW en geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.

2.2 NIBRO installatiebedrijf is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk doormiddel van ondertekening van bijgevoegde orderbevestiging binnen 30 dagen wordt bevestigd.

Artikel 3 Wijziging van de overeenkomst

3.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.

3.2. Indien het tijdstip van voltooiing hierdoor wordt beïnvloed zal NIBRO installatiebedrijf de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.

Artikel 4 Uitvoering van een overeenkomst

4.1 NIBRO installatiebedrijf zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft NIBRO installatiebedrijf het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.3 De opdrachtgever is verplicht uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken onder omstandigheden die voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en overheidsvoorschriften en tevens (tijdig) zorg te dragen voor de benodigde aansluitmogelijkheden, vergunningen en ontheffingen.

Artikel 5 Meer- en minderwerk

5.1 Aan NIBRO installatiebedrijf opgedragen werkzaamheden en door haar uit te voeren leveranties zijn strikt beperkt tot datgene dat schriftelijk tussen haar en een opdrachtgever is overeengekomen.

5.2 In afwijking van het in het eerste lid van dit artikel bepaalde kunnen NIBRO installatiebedrijf en een opdrachtgever nadien overeenkomen dat er meer, dan wel minder, zal worden uitgevoerd en/of geleverd dan oorspronkelijk tussen hen werk overeengekomen. Het meerdere zal als dan door NIBRO installatiebedrijf aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Het mindere zal niet worden berekend, dan wel in een voorkomend geval worden verrekend.

5.3 Indien en voor zover NIBRO installatiebedrijf tijdens het uitvoeren van een opdracht geconfronteerd zal worden met voor haar onvoorziene kostenverhogende factoren, zal zij gerechtigd zijn om zulks aan een opdrachtgever door te berekenen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

6.1 NIBRO installatiebedrijf verplicht zich zijn aansprakelijkheidsrisico te dekken door een verzekering overeenkomstig de in de branche geldende gebruiken.

6.2 Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt is de aansprakelijkheid van NIBRO installatiebedrijf beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

6.3 NIBRO installatiebedrijf is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

6.4 Indien door omstandigheden, te wijten aan de opdrachtgever, de overeenkomst niet (tijdig) kan worden uitgevoerd dient de hieruit voor NIBRO installatiebedrijf voortvloeiende schade door de opdrachtgever te worden vergoed.

Artikel 7 Ontbinding van de overeenkomst

7.1 De vorderingen van NIBRO installatiebedrijf op de opdrachtgever zijn terstond opeisbaar indien na het sluiten van de overeenkomst aan Nibro installatiebedrijf ter kennis is gekomen omstandigheden aanleiding geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal (kunnen) voldoen.

7.2 In dat geval is NIBRO installatiebedrijf bevoegd verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van NIBRO installatiebedrijf schadevergoeding te vorderen.

Artikel 8 Gebreken

8.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan NIBRO installatiebedrijf

8.2 NIBRO installatiebedrijf zal de werkzaamheden alsnog verrichten indien de klacht gegrond blijkt, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

8.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal NIBRO installatiebedrijf slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 5 en artikel 9.

Artikel 9 Betaling

9.1 Indien niet anders overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder recht op korting en/of verrekening.

9.2 Na het verstrijken van 14 dagen na factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim.

9.3 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van NIBRO installatiebedrijf en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens NIBRO installatiebedrijf onmiddellijk opeisbaar zijn.

9.4 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde renten en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

9.5 Alle kosten vallende op (buiten) gerechtelijke invordering zijn voor rekening van de opdrachtgever, deze kosten bedragen € 250,– per gebeurtenis.

9.6 NIBRO installatiebedrijf blijft eigenaar van alle materialen en onderdelen zolang de opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen.

Artikel 10 Overmacht

10.1 Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop NIBRO installatiebedrijf geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor NIBRO installatiebedrijf niet in staat is de aangegane verplichtingen na te komen.

10.2 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van NIBRO installatiebedrijf opgeschort. Indien deze periode langer duurt dan 6 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

10.3 Indien NIBRO installatiebedrijf bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan de overeengekomen verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan deze verplichtingen kan voldoen is NIBRO installatiebedrijf gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 11 Intellectuele eigendom

11.1 De door Nibro installatiebedrijf aan de opdrachtgever verstrekte documenten, zoals werktekeningen, ontwerpen, technische beschrijvingen en dergelijke, blijven het (intellectuele) eigendom van NIBRO installatiebedrijf. Zij mogen derhalve niet zonder zijn toestemming worden gebruikt, gekopieerd, aan derden ter hand worden gesteld of op andere wijze openbaar worden gemaakt.

Artikel 12 Toepasselijk recht

12.1 Op elke overeenkomst tussen NIBRO installatiebedrijf en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

© Copyright 2018 - Nibro Installaties - Alle rechten voorbehouden
Algemene voorwaardenPrivacyverklaring Nibro Installaties
phoneenvelopelocation-arrow